PL EN IT FR

 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

 

 

Do zakresu działań Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego należą:

 

1. Sprawy z zakresu organizacyjno-administracyjnej obsługi Urzędu, a w szczególności:
1) zapewnienie sprawnej organizacji i prawidłowego funkcjonowania Urzędu,
2) planowanie kosztów utrzymania Urzędu oraz rozliczanie wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie,
3) prowadzenie kancelarii ogólnej i nadzór nad obiegiem dokumentów w Urzędzie, 
4) organizowanie i prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, organów samorządowych oraz referendów,
5) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz koordynowanie ich załatwiania przez właściwe merytorycznie wydziały i jednostki organizacyjne, 
6) prowadzenie rejestru i organizowanie przyjęć stron w Urzędzie,
7) prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowej Urzędu – organizowanie zaopatrzenia Urzędu w środki trwałe, materiały biurowe oraz środki czystości etc.,
8) prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych i wyposażenia Urzędu, dbałość o właściwą gospodarkę sprzętem i lokalami biurowymi,
9) zarządzanie i administrowanie budynkiem Urzędu, koordynowanie bieżących remontów pomieszczeń, nadzór nad ochroną budynku Urzędu i zabezpieczeniem mienia,
10) obsługa tablic informacyjnych Urzędu i Rady Miejskiej na terenie gminy w zakresie wywieszania informacji i obwieszczeń,
11) zabezpieczenie właściwych warunków pracy w Urzędzie w zakresie bezpieczeństwa, higieny pracy i przeciwpożarowym,
12) prowadzenie archiwum Urzędu,
13) dekorowanie budynku Urzędu flagami z okazji świąt państwowych i innych uroczystości.
 
 
2. Sprawy z zakresu prowadzenia Biura Podawczego, a w szczególności:
1) prowadzenie obsługi informacyjnej petenta,
2) prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej do Urzędu,
3) przyjmowanie korespondencji kopertowanej przez wydziały merytoryczne – do wysyłki,
4) rejestrowanie korespondencji wysyłanej, 
5) rozliczanie i nadzór nad terminowością doręczania korespondencji Urzędu przez gońców,
6) wykonywanie czynności związanych z wywieszaniem informacji i obwieszczeń (ogłoszeń) na tablicach informacyjnych wewnątrz Urzędu i prowadzenie ewidencji obwieszczeń (ogłoszeń).
 
 
3. Sprawy z zakresu obsługi Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Miasta, a w szczególności:
1) organizacja działań związanych z realizacją zadań Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza Miasta oraz współdziałanie w tym zakresie z Wydziałami, 
2) obsługa kancelaryjna Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
3) przyjmowanie i gromadzenie materiałów wpływających od Wydziałów do załatwienia przez Burmistrza, 
4) sporządzanie informacji dotyczących decyzji wydawanych przez Burmistrza, przekazywanie ich kierownikom wydziałów, dyrektorom jednostek oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach,
5) prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,
6) sporządzanie sprawozdań z działalności Burmistrza,
7) obsługa narad prowadzonych przez Burmistrza, 
8) prowadzenie sekretariatu Burmistrza.
 
 
4. Do zakresu działania Referatu Biura Rady Miejskiej należą w szczególności:
1) kontrola terminowego przygotowywania przez Kierowników Wydziałów oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych materiałów na sesje rady i posiedzenia komisji rady,
2) koordynowanie przygotowywania przez Kierowników Wydziałów oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz wnioski komisji,
3) przygotowywanie i doręczanie radnym oraz innym osobom kompletu materiałów na sesje i komisje rady,
4) gromadzenie zbiorów aktów normatywnych i aktów prawa miejscowego, 
5) prowadzenie rejestru uchwał rady, interpelacji oraz wniosków radnych, 
6) publikowanie uchwał rady w Biuletynie Informacji Publicznej, 
7) doręczanie uchwał rady organom nadzoru, do publikacji i do realizacji właściwym komórkom Urzędu i jednostkom organizacyjnym,
8) nadawanie biegu pisemnym interpelacjom radnych, czuwanie nad terminowością ich załatwiania, doręczanie radnym odpowiedzi,
9) gromadzenie dokumentacji z działalności rady miejskiej, komisji rady
10) na wniosek Przewodniczących Komisji zawiadamianie członków Komisji o terminach i tematyce posiedzeń, 
11) przygotowywanie i obsługa sesji rady, a na wniosek Przewodniczącego Rady, względnie Burmistrza obsługa innych posiedzeń, narad i spotkań,
12) sporządzanie protokołów z sesji rady, prowadzenie ewidencji protokołów i publikowanie protokołów w Biuletynie Informacji Publicznej,
13) kierowanie projektów uchwał do zaopiniowania komisjom rady,
14) przedstawianie Przewodniczącemu Rady protokołów z posiedzeń i nadawanie biegu zapytaniom oraz wnioskom,
15) obsługa kancelaryjna działalności Przewodniczącego Rady, 
16) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do załatwienia przez Radę, nadawanie im biegu i nadzór nad ustawową terminowością ich załatwiania, 
17) prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów ławników sądowych i udział w realizacji zadań związanych z wyborami sołeckimi,
18) organizowanie szkoleń dla radnych, prowadzenie ewidencji delegacji służbowych radnych i sołtysów,
19) prowadzenie ewidencji oświadczeń majątkowych radnych i publikowanie ich w Biuletynie Informacji Publicznej,
20) planowanie i realizacja budżetu w zakresie wydatków związanych z działalnością Rady i wypłat diet dla radnych oraz sołtysów.
 

 

Załatw sprawę w Urzędzie Miejskim - kliknij, by dowiedzieć się, jak i gdzie to zrobić...

 

 
powrót

© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.