PL EN IT FR

Wydział Spraw Obywatelskich

 

 

Do zakresu działań Wydziału Spraw Obywatelskich należy:

 

1. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej:
1) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji działalności gospodarczej polegających na przyjmowaniu wniosków od przedsiębiorców i przetwarzaniu ich na wersję elektroniczną w zależności od jego rodzaju (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2) dodawanie uprawnień i ograniczeń przedsiębiorcom niezależnie od formy prowadzonej przez nich działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji 
i   Informacji o Działalności Gospodarczej,
3) udzielanie informacji przedsiębiorcom o działaniu systemu CEIDG, możliwości samodzielnego załatwiania spraw, pozyskiwaniu informacji z systemu, a także pomoc w wypełnianiu przedmiotowych wniosków,
4) prowadzenie spraw w zakresie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
5) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
6) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, odmową udzielenia, zmianą lub cofnięciem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze gminy,
7) prace przygotowawcze do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego oraz narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań,
8) dokonywanie wpisów do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Libiąż,
9) sporządzanie miesięcznej sprawozdawczości w zakresie danych z Rejestru Działalności Regulowanej,
10) współpraca z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości.
 
 
2. Sprawy z zakresu zdrowia, spraw społecznych, bezrobocia i bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem kontrolą i rozliczaniem dotacji dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego,
2) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla instytucji kultury,
3) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem i rozliczaniem stypendiów sportowych, 
4) prowadzenie spraw związanych z rejestracją jednostek kultury,
5) współpraca z zakładami podstawowej opieki zdrowotnej,
6) nadzór i decyzje w sprawach zgromadzeń i imprez masowych,
7) wydawanie pozwoleń na organizowanie zbiórek publicznych na obszarze gminy oraz nadzór nad ich przeprowadzaniem,
8) koordynowanie działań związanych z obsługą i funkcjonowaniem systemu monitoringu wizyjnego miasta,
9) planowanie i realizacja budżetu w zakresie monitoringu, poprzez zapewnienie należytej eksploatacji, nadzoru i serwisu urządzeń monitoringu,
10) współpraca z Komisariatem Policji w Libiążu i innymi uprawnionymi służbami w zakresie udostępniania materiałów wizyjnych mających wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście.
 
 
3. Sprawy z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, a w szczególności:
1) koordynowanie, nadzór i realizacja zadań gminnych programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz zadań wynikających ze strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych,
2) tworzenie i wzmacnianie lokalnej koalicji trzeźwości na rzecz zapobiegania i zmniejszania rozmiarów problemów uzależnień, 
3) współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi, instytucjami, ośrodkami sportu i kultury, agencjami, fundacjami w sferze polityki i przeciwdziałania problemom uzależnień,
4) prowadzenie analiz problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz stanu zasobów na terenie gminy,
5) propagowanie zdrowego, trzeźwego stylu życia oraz wdrażanie na terenie gminy ogólnopolskich i regionalnych kampanii edukacyjno-profilaktycznych,
6) inicjowanie i wprowadzanie lokalnych przedsięwzięć w dziedzinie profilaktyki, lecznictwa odwykowego, rehabilitacji i przeciwdziałania uzależnieniom,
7) współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Libiążu oraz Świetlicą Środowiskową w Libiążu w zakresie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz ofiarom przemocy w rodzinie,
8) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
9) planowanie i realizacja budżetu w zakresie prowadzonych spraw,
10) opracowywanie gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
 

 

Przedsiębiorcy korzystający ze środowiska mają obowiązek sporządzić sprawozdanie i uiścić należną opłatę- więcej informacji

Przedsiębiorcy sprowadzający wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, baterie, akumulatory oraz opony i oleje mają obowiązek złożyć zawiadomienie,  roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1 (do 31 marca następnego roku) oraz uiścić należną opłatę- więcej informacji

 

 

Załatw sprawę w Urzędzie Miejskim - kliknij, by dowiedzieć się, jak i gdzie to zrobić...

 

 

 
powrót

© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.