PL EN IT FR

Wydział Finansowo - Budżetowy

 

 

Do zakresu działań Wydziału Finansowo - Budżetowego należy:

 

 

1) dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu przygotowywanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych,
2) prowadzenie rachunkowości budżetu gminy, 
3) prowadzenie rachunkowości Urzędu, 
4) obsługa księgowa konta depozytowego,
5) prowadzenie ewidencji księgowej funduszy specjalnych,
6) prowadzenie ewidencji księgowej majątku trwałego,
7) rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych,
8) zapewnienie terminowej spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
9) prowadzenie terminowych rozliczeń z dostawcami Urzędu, 
10) prowadzenie obsługi kasowej Urzędu,
11) prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu, 
12) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS-em,
13) współpraca z bankiem obsługującym budżet gminy,
14) prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu podatku VAT oraz jego rozliczanie i odprowadzanie do Urzędu Skarbowego,
15) sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań budżetowych i finansowych Urzędu, budżetu gminy oraz łącznych gminy,
16) przygotowanie materiałów do projektu budżetu i jego opracowanie,
17) opracowywanie projektu planu finansowego Urzędu, 
18) opracowywanie zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej gminy, 
19) przygotowanie projektów zmian w budżecie, zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej oraz zmian w planie finansowym,
20) sprawdzanie zgodności planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych z budżetem, 
21) opracowywanie projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz przygotowanie projektów jej zmian,
22) sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
23) sporządzanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze, 
24) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy.
 

 

Załatw sprawę w Urzędzie Miejskim - kliknij, by dowiedzieć się, jak i gdzie to zrobić...

 

 
powrót

© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.