PL EN IT FR

Urząd Stanu Cywilnego

 

 

Do zakresu działań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 

1) rejestracja i prowadzenie w rejestrze stanu cywilnego m.in. aktów stanu cywilnego, rejestru uznań,
2) migracja aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
3) aktualizacja centralnego zbioru danych – Rejestru PESEL,
4) przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
5) przyjmowanie oświadczeń wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, m.in.:
a) oświadczeń potrzebnych do uznania ojcostwa,
b) oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem,
6) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
7) wydawanie decyzji na podstawie upoważnień ustawowych, w tym decyzji o zmianie imienia i nazwiska,
8) wydawanie postanowień na podstawie upoważnień ustawowych,
9) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
10) udostępnianie aktów archiwalnych na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym,
11) rejestrowanie w rejestrze stanu cywilnego zdarzeń, które nastąpiły za granicą,
12) prowadzenie archiwum urzędu stanu cywilnego,
13) uaktualnianie rejestru stanu cywilnego na podstawie wyroków sądów zagranicznych oraz zagranicznych dokumenty urzędowych,
14) organizowanie uroczystości okolicznościowych w szczególności jubileuszowych,
15) prowadzenie spraw konsularnych,
16) realizowanie zadań i spraw wynikających z uregulowań objętych konkordatem,
17) współpraca z kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie spaw objętych Konkordatem oraz ustawami,
18) wykonywanie innych zadań określonych ustawami, przepisami prawa prywatnego międzynarodowego, prawem Unii Europejskiej oraz umowami międzynarodowymi.
 
 
 
2. Do zakresu działania Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych należy  w szczególności:
1) prowadzenie centralnego zbioru danych – rejestru PESEL,
2) prowadzenie rejestru mieszkańców,
3) prowadzenie rejestru cudzoziemców,
4) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, sporządzanie na potrzeby wyborów spisu wyborców,
5) prowadzenie dokumentacji z zakresu centralnego zbioru danych - rejestru PESEL, rejestru mieszkańców i rejestru cudzoziemców,
6) wydawanie zaświadczeń zameldowania na żądanie strony oraz udostępnianie danych osobowych na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL,
7) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie,
8) realizacja zadań wynikających ze spełnienia wojskowego obowiązku meldunkowego,
9) wydawanie poświadczeń zameldowania na żądanie strony,
10) współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości,
11) występowanie o nr PESEL dla cudzoziemców obowiązanych na podstawie innych przepisów do posiadania nr PESEL, 
12) sporządzanie sprawozdawczości rocznej,   kwartalnej, miesięcznej z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
13) sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
14) opracowywanie różnego rodzaju danych liczbowych, danych demograficznych np. na potrzeby innych Instytucji,
15) przyjmowanie i weryfikowanie wniosków o wydawanie dowodu osobistego, wydawanie decyzji w przypadku odmowy wydania dowodu osobistego,
16) wprowadzanie danych do rejestru dowodów osobistych,
17) wydawanie dowodów osobistych,
18) prowadzenie pełnej dokumentacji (rejestrów) wymaganej na stanowisku dowodów osobistych,
19) sporządzanie sprawozdawczości rocznej i kwartalnej miesięcznej z rejestru dowodów osobistych,
20) prowadzenie i obsługa archiwum dowodowego 
 

 

Załatw sprawę w Urzędzie Miejskim - kliknij, by dowiedzieć się, jak i gdzie to zrobić...

 

 
powrót

© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.