PL EN IT FR

Wydział Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

Do zakresu działań Wydziału Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy:

 

 

1. Realizacja zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności:
1) koordynacja prac związanych z oceną aktualności studium i planów miejscowych; współpraca przy analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz obsługa przygotowania i opracowania planów miejscowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, w tym planowanie, realizacja dochodów i wydatków gminy z zakresu planowania przestrzennego; 
2) przechowywanie obowiązujących, uchylonych i nieobowiązujących planów miejscowych oraz prowadzenie ich rejestrów, w tym wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
3) wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych i ze studium, w tym zaświadczeń,
4) prowadzenie postępowań na wyłonienie wykonawców usług zlecanych w zakresie planowania przestrzennego, w tym organizowanie przetargów;
5) współpraca w przygotowaniu projektów uchwał w zakresie planowania przestrzennego,
6) rozpatrywanie wniosków w sprawie roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych wynikających z uchwalenia lub zmiany planów miejscowych oraz wydawanie, w przypadku zbycia nieruchomości decyzji ustalających opłaty związane ze wzrostem ich wartości w wyniku uchwalenia lub zmiany planu,
7) zakładanie i prowadzenie gminnej ewidencja zabytków,
8) prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
9) wydawanie decyzji stwierdzających wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
10) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie wstrzymania użytkowania terenu bądź przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania,
11) uzgadnianie działalności polegającej na wydobywaniu kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji albo podziemne składowanie odpadów oraz opiniowanie planów ruchu - z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
12) gromadzenie i przechowywanie wypisów z aktów notarialnych,
13) przygotowanie bazowych materiałów w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział oraz współpraca z innymi Wydziałami,
14) opracowanie sprawozdań dla potrzeb gminy i instytucji zewnętrznych w zakresie zadań Wydziału;
15) przygotowanie projektów umów i porozumień w zakresie zadań wydziału.
 
 

2. Prowadzenie spraw geodezyjnych, a w szczególności:
1) postępowań administracyjnych z zakresu podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz wydawanie decyzji w w/w zakresie,
2) postępowań w zakresie scaleń i podziałów nieruchomości,
3) ustalanie numerów porządkowych nieruchomości oraz prowadzenie ewidencji numeracji porządkowej oraz spraw związanych z nazewnictwem ulic, 
4) związanych z granicami administracyjnymi gminy oraz jej jednostek pomocniczych.
 
 
 
3. Gospodarowanie nieruchomościami gminnymi wchodzącymi w skład zasobu oraz podejmowanie czynności związanych z gospodarką nieruchomościami, a w szczególności:
1) tworzenie i nadzorowanie zasobów gruntów gminnych,
2) zbywanie oraz nabywanie nieruchomości do zasobu, w tym zamiana nieruchomości oraz obciążanie nieruchomości z zasobu ograniczonymi prawami rzeczowymi,
3) zapewnianie wycen nieruchomości komunalnych, 
4) naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste, w tym dodatkowych opłat rocznych za niedotrzymanie terminów zagospodarowania nieruchomości,
5) aktualizacja opłat rocznych za nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste,
6) prowadzenie spraw w zakresie przedłużenia terminu zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste i wyznaczania terminów dodatkowych ich zagospodarowania,
7) prowadzenie księgowości analitycznej w zakresie dzierżawy i użytkowania wieczystego,
8) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz zbywanie nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych,
9) dzierżawa, najem, użyczanie, oddawanie w trwały zarząd i w użytkowanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu oraz wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu,
10) przygotowywanie materiałów do prowadzenie windykacji należności naliczanych przez Wydział,
11) przygotowywanie materiałów na sprzedaż nieruchomości z zasobu, w tym lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków; oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem i dzierżawę oraz przeprowadzanie przetargów,
12) prowadzenie spraw wywłaszczeniowo-odszkodowawczych oraz spraw uwłaszczeniowych, w tym rejestru aktów własności ziemi,
13) podejmowanie działań w sprawach prowadzonych przez właściwy organ, a dotyczących zwrotów nieruchomości z zasobu poprzednim właścicielom lub ich spadkobiercom pozbawionym prawa własności w trybie wywłaszczenia,
14) wykonywanie prawa pierwokupu,
15) ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków oraz sporządzanie sprawozdań w zakresie ich zmian ilościowych i wartościowych,
16) sporządzanie planów wykorzystania zasobu,
17) udzielanie zgody na wejścia w teren nieruchomości gminnych oraz na czasowe zajęcia nieruchomości; 
18) prowadzenie spraw w celu ujawnienia własności gminy w księgach wieczystych,
19) wprowadzanie na majątek gminy inwestycji prowadzonych z budżetu gminnego,
20) opracowywanie informacji o stanie mienia komunalnego,
21) wystawianie faktur, rachunków i innych dokumentów stanowiących podstawę przypisu należności w Wydziale Finansowo- Budżetowym,
22) sporządzanie informacji i sprawozdań dla wydziału Finansowo-Budżetowego,
23) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych,
24) planowanie i realizacja dochodów gminy z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Libiąż oraz planowanie wydatków gminy w zakresie zadań realizowanych przez Wydział, w tym z tytułu opłat za nieruchomości Skarbu Państwa oddane Gminie Libiąż w użytkowanie wieczyste,
25) przygotowanie do wypłaty należności za wykonane usługi zlecane w ramach zadań realizowanych przez Wydział oraz z tytułu opłat sądowych oraz różnych opłat związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, kosztów przygotowania nieruchomości do ich zwrotu na rzecz poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców;
26) prowadzenie postępowań na wyłonienie wykonawców usług zlecanych w ramach zadań realizowanych przez Wydział,
27) prowadzenie spraw w zakresie opłat adiacenckich,
28) współuczestnictwo w postępowaniach sądowych dotyczących mienia komunalnego;
29) składanie wniosków do sądu w interesie gminy w sprawach wynikających z działań Wydziału;
30) podejmowanie działań w sprawach dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych, w trybie ustaw: przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (z dnia 10 maja 1990 r.), o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (z dnia 19.10.1991 r.); przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (z dnia 13.10.1998 r.); o gospodarce nieruchomościami (z dnia 21.08.1997 r.),
31) prowadzenie rokowań w sprawach odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne gminne, które w wyniku podziału z mocy prawa stały się własnością gminy;
32) prowadzenie spraw związanych z wnioskowaniem o wywłaszczenie nieruchomości niezbędnych do realizacji celów publicznych, 
33) sporządzanie zbiorczych informacji i sprawozdań z zakresu działalności Wydziału,
34) prowadzenie innych spraw zadekretowanych do wykonania Wydziałowi,
35) sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości i na podatek leśny nieruchomości stanowiących własność gminy, nie oddanych w posiadanie zależne,
36) przygotowanie projektów umów i porozumień,
37) przygotowywanie zarządzeń w sprawie zgody na zbycie gruntów spółek,
38) nadzór nad wspólnotami gruntowymi.


 

 

Załatw sprawę w Urzędzie Miejskim - kliknij, by dowiedzieć się, jak i gdzie to zrobić...

 

 

 

 
powrót

© 2008-2021 Urząd Miejski w Libiążu.
Aplikacje internetowe ESC S.A.